Tài liệu sinh hoạt công dân năm học 2019-2020

Chuyên mục: Tài liệu sinh hoạt công dân 2019
Ngày đăng
Tác giả: Phòng CTCT-HSSV Lượt xem: 822

Tài liệu SHCD năm học 2019-2020

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Quyet dinh 57 Chinh sach doi voi TN tinh nguyen.pdf)Quyet dinh 57 Chinh sach doi voi TN tinh nguyen.pdf 705 kB
Download this file (Quyet dinh 157 TTG Vay von SV.doc)Quyet dinh 157 TTG Vay von SV.doc 53 kB
Download this file (Luat GD Dai hoc 2018.pdf)Luat GD Dai hoc 2018.pdf 488 kB
Download this file (Quyet dinh 410 trienkhai QĐ 1501 QĐ-TTg.pdf)Quyet dinh 410 trienkhai QĐ 1501 QĐ-TTg.pdf 282 kB
Download this file (Quyet dinh 1235 phe duyet De an chong vi pham phap luat.PDF)Quyet dinh 1235 phe duyet De an chong vi pham phap luat.PDF 365 kB
Download this file (Quyet dinh 1236 Thuc hien De an chong Ma tuy.PDF)Quyet dinh 1236 Thuc hien De an chong Ma tuy.PDF 329 kB
Download this file (Quyet dinh 1506 Thuc hien De an XD VH ung xu.pdf)Quyet dinh 1506 Thuc hien De an XD VH ung xu.pdf 2563 kB
Download this file (Quyet dinh 1665 - TTg ve Khoi nghiep.pdf)Quyet dinh 1665 - TTg ve Khoi nghiep.pdf 456 kB
Download this file (Quyet dinh 3296 De an GDSV  tren moi truong mang.pdf)Quyet dinh 3296 De an GDSV tren moi truong mang.pdf 418 kB
Download this file (Quyet dinh 623 - TTg ve CL phong chong toi pham.pdf)Quyet dinh 623 - TTg ve CL phong chong toi pham.pdf 653 kB
Download this file (Quyet dinh 1042 Chien luoc TN VN 2020.pdf)Quyet dinh 1042 Chien luoc TN VN 2020.pdf 600 kB
Download this file (Quyet dinh 1299 Phe duyet De an XD VH ung xu.pdf)Quyet dinh 1299 Phe duyet De an XD VH ung xu.pdf 563 kB
Download this file (Quyet dinh 1501-TTg ve GD dao duc loi song.pdf)Quyet dinh 1501-TTg ve GD dao duc loi song.pdf 902 kB
Download this file (Quyet dinh 02-2017 Xep ren luyen.PDF)Quyet dinh 02-2017 Xep ren luyen.PDF 6859 kB
Download this file (Quyet dinh 108-2017 Xep loai khoa.PDF)Quyet dinh 108-2017 Xep loai khoa.PDF 8600 kB
Download this file (Quyet dinh 312-2016 Noi tru.PDF)Quyet dinh 312-2016 Noi tru.PDF 2212 kB
Download this file (Quyet dinh 733-2018 Quy che CTSV.PDF)Quyet dinh 733-2018 Quy che CTSV.PDF 5351 kB
Download this file (Quyet dinh 1423-2016 Nguoi nuoc ngoai.PDF)Quyet dinh 1423-2016 Nguoi nuoc ngoai.PDF 15349 kB
Download this file (TT 10 Quy che CTSV.doc)TT 10 Quy che CTSV.doc 149 kB
Download this file (KH 146-2018 GD tren moi truong mang.PDF)KH 146-2018 GD tren moi truong mang.PDF 3058 kB
Download this file (Luat sua doi bo sung Luat Hinh su 2017.pdf)Luat sua doi bo sung Luat Hinh su 2017.pdf 5196 kB
Download this file (Luat nghia vu Quan su 2015.pdf)Luat nghia vu Quan su 2015.pdf 1657 kB
Download this file (Luat Hinh su 2015 tiep.pdf)Luat Hinh su 2015 tiep.pdf 5292 kB
Download this file (Luat Hinh su 2015.pdf)Luat Hinh su 2015.pdf 5419 kB
Download this file (Luat GD 2009.pdf)Luat GD 2009.pdf 144 kB
Download this file (Luat An ninh mang 2018.pdf)Luat An ninh mang 2018.pdf 512 kB
Download this file (ND86 MiengiamHP.pdf)ND86 MiengiamHP.pdf 603 kB
Download this file (CT 27-TTg day manh hoc tap va lam theo.pdf)CT 27-TTg day manh hoc tap va lam theo.pdf 287 kB
Download this file (CT 05 CT-TW hoc tap.PDF)CT 05 CT-TW hoc tap.PDF 202 kB
Download this file (TT 16 danh gia ren luyen .pdf)TT 16 danh gia ren luyen .pdf 2862 kB
Download this file (TT 09 Mien giảm HP SV.pdf)TT 09 Mien giảm HP SV.pdf 11757 kB
Download this file (KH 178 trien khai chi thi 05-CTTW.doc)KH 178 trien khai chi thi 05-CTTW.doc 109 kB
Download this file (Chi thi so 993 Chong bao luc.pdf)Chi thi so 993 Chong bao luc.pdf 663 kB
Download this file (Tai lieu Tap huan giao dac DDLS cho SV.docx.doc)Tai lieu Tap huan giao dac DDLS cho SV.docx.doc 1655 kB
Download this file (Quan ly MXH - Thuc trang va Giai phap.doc)Quan ly MXH - Thuc trang va Giai phap.doc 83 kB
Download this file (TT27-NoiTru.doc)TT27-NoiTru.doc 146 kB
Download this file (TT27-ngoaitru.doc)TT27-ngoaitru.doc 51 kB
Download this file (Thong tu lien tich 06.2009.TTLT-BCA-BVHTTDL.doc)Thong tu lien tich 06.2009.TTLT-BCA-BVHTTDL.doc 47 kB
Download this file (Thong-tu-19_2015_TT-BGDDT-ve-van-bang-chung-chi.pdf)Thong-tu-19_2015_TT-BGDDT-ve-van-bang-chung-chi.pdf 377 kB
Download this file (Luat GD_So_44-2009-QH12.pdf)Luat GD_So_44-2009-QH12.pdf 199 kB
Download this file (Luat an toan thong tin manh so 86.pdf)Luat an toan thong tin manh so 86.pdf 2032 kB
Download this file (Chuong trinh hanh dong chien luoc PT thanh nien VN GD 2011-2020.doc)Chuong trinh hanh dong chien luoc PT thanh nien VN GD 2011-2020.doc 110 kB
Download this file (Bo Luat Hinh Su Sua doi 2017.pdf)Bo Luat Hinh Su Sua doi 2017.pdf 5196 kB