Tài liệu sinh hoạt công dân 2018

Chuyên mục: Tài liệu sinh hoạt công dân 2019
Ngày đăng
Tác giả: Nguyễn Thị Hiền Lượt xem: 250
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (CV so 1832 De an ho tro SV khoi nghiep cua Bo GDDT.pdf)CV so 1832 De an ho tro SV khoi nghiep cua Bo GDDT.pdf 286 kB
Download this file (160303 QD 312 TDHHT ve viec ban hanh noi quy noi tru HSSV.pdf)160303 QD 312 TDHHT ve viec ban hanh noi quy noi tru HSSV.pdf 2212 kB
Download this file (QD cua BGDĐT chong Matuy den 2020.pdf)QD cua BGDĐT chong Matuy den 2020.pdf 329 kB
Download this file (QD phong chong toi phm giai doan 26-25.pdf)QD phong chong toi phm giai doan 26-25.pdf 653 kB
Download this file (QD phong chong toi phạm giaidoan26-25.pdf)QD phong chong toi phạm giaidoan26-25.pdf 653 kB
Download this file (QD 751 Vay von.pdf)QD 751 Vay von.pdf 155 kB
Download this file (160811 QD so 1423 ban hanh Quy dinh quan ly nguoi nuoc ngoai hoc tap tai Truong Dai hoc Ha Tinh.pdf)160811 QD so 1423 ban hanh Quy dinh quan ly nguoi nuoc ngoai hoc tap tai Truong Dai hoc Ha Tinh.pdf 15349 kB
Download this file (VB cua BGDDT ve chong bao luc hoc duong.pdf)VB cua BGDDT ve chong bao luc hoc duong.pdf 861 kB
Download this file (De an ho tro SV khoi nghiep cua TTCP.pdf)De an ho tro SV khoi nghiep cua TTCP.pdf 458 kB
Download this file (Nghi dinh-80-CP chong bao luc hoc duong.pdf)Nghi dinh-80-CP chong bao luc hoc duong.pdf 374 kB
Download this file (Luat GD Dai hoc.doc)Luat GD Dai hoc.doc 253 kB
Download this file (Quyet dinh ban hanh Ke hoach ho tro SV khoi nghiep.pdf)Quyet dinh ban hanh Ke hoach ho tro SV khoi nghiep.pdf 3445 kB
Download this file (Quyet dinh chinh sach Noi tru cua Thu tuong CP.pdf)Quyet dinh chinh sach Noi tru cua Thu tuong CP.pdf 373 kB
Download this file (Thong tu so 09_2016_TTLT-BGDDT-BTC-BLDTBXH_308405.pdf)Thong tu so 09_2016_TTLT-BGDDT-BTC-BLDTBXH_308405.pdf 11757 kB
Download this file (KE HOACH TUAN SHCD GIUA KHOA.doc)KE HOACH TUAN SHCD GIUA KHOA.doc 109 kB
Download this file (KE HOACH TUAN SHCD chung.doc)KE HOACH TUAN SHCD chung.doc 117 kB
Download this file (QUY CHE 1 CUA.doc)QUY CHE 1 CUA.doc 79 kB
Download this file (VAN HOA HOC DUONG 2014.doc)VAN HOA HOC DUONG 2014.doc 75 kB
Download this file (Quy dinh HB tai tro.doc)Quy dinh HB tai tro.doc 36 kB
Download this file (170224 108 QD ban hanh Quy dinh danh gia cong tac hoc sinh sinh vien cac khoa dao tao cua Truong Dai hoc Ha Tinh (1).pdf)170224 108 QD ban hanh Quy dinh danh gia cong tac hoc sinh sinh vien cac khoa dao tao cua Truong Dai hoc Ha Tinh (1).pdf 8600 kB
Download this file (170222 24 KH trien khai thuc hien Quyet dinh so 1501 cua Thu tuong Chinh phu ve phe duyet De an Tang cuong giao duc ly tuong cach mang dao duc loi song cho thanh nien thieu nien va nhi dong....pdf)170222 24 KH trien khai thuc hien Quyet dinh so 1501 cua Thu tuong Chinh phu ve phe duyet De an Tang cuong giao duc ly tuong cach mang dao duc loi song cho thanh nien thieu nien va nhi dong....pdf 4299 kB
Download this file (170103 02 QD ban hành Quy dinh danh gia ket qua ren luyen cua hoc sinh sinh vien he chinh quy Truong Dai hoc Ha Tinh (1) (2).pdf)170103 02 QD ban hành Quy dinh danh gia ket qua ren luyen cua hoc sinh sinh vien he chinh quy Truong Dai hoc Ha Tinh (1) (2).pdf 6859 kB
Download this file (TT27-NoiTru.doc)TT27-NoiTru.doc 146 kB
Download this file (TT27-ngoaitru.doc)TT27-ngoaitru.doc 51 kB
Download this file (Thong tu lien tich 06.2009.TTLT-BCA-BVHTTDL.doc)Thong tu lien tich 06.2009.TTLT-BCA-BVHTTDL.doc 47 kB
Download this file (Thong-tu-19_2015_TT-BGDDT-ve-van-bang-chung-chi.pdf)Thong-tu-19_2015_TT-BGDDT-ve-van-bang-chung-chi.pdf 377 kB
Download this file (QĐ ho so HSSV.doc)QĐ ho so HSSV.doc 296 kB
Download this file (QĐ cua BGDĐT chong toi pham den 2020.pdf)QĐ cua BGDĐT chong toi pham den 2020.pdf 365 kB
Download this file (QĐ chong Matuy den nam 20.pdf)QĐ chong Matuy den nam 20.pdf 984 kB
Download this file (NĐ86MiengiamHP.pdf)NĐ86MiengiamHP.pdf 603 kB
Download this file (Luat GD_So_44-2009-QH12.pdf)Luat GD_So_44-2009-QH12.pdf 199 kB
Download this file (Luat an toan thong tin manh so 86.pdf)Luat an toan thong tin manh so 86.pdf 2032 kB
Download this file (Chuong trinh hanh dong chien luoc PT thanh nien VN GD 2011-2020.doc)Chuong trinh hanh dong chien luoc PT thanh nien VN GD 2011-2020.doc 110 kB
Download this file (2623-BGDĐT-CTHSSV_16.pdf)2623-BGDĐT-CTHSSV_16.pdf 1196 kB
Download this file (Bo Luat Hinh Su Sua doi 2017.pdf)Bo Luat Hinh Su Sua doi 2017.pdf 5196 kB
Download this file (10_2016_TT-BGDDT_Quy che cong tac sinh vien doi voi chuong trinh dtao DH he chinh quy..doc)10_2016_TT-BGDDT_Quy che cong tac sinh vien doi voi chuong trinh dtao DH he chinh quy..doc 199 kB