Tài liệu Tuần GDCD năm học 2020-2021

Chuyên mục: Tài liệu sinh hoạt công dân 2020
Ngày đăng
Tác giả: Nguyễn Viết Thừa Lượt xem: 170
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (thong-tu-30-2018-tt-bgddt-ve-quy-che-quan-ly-nguoi-nuoc-ngoai-hoc-tap-tai-viet-nam.pdf)thong-tu-30-2018-tt-bgddt-ve-quy-che-quan-ly-nguoi-nuoc-ngoai-hoc-tap-tai-viet-nam.pdf 3922 kB
Download this file (Quyet dinh BGDDT chong Matuy den 2020.pdf)Quyet dinh BGDDT chong Matuy den 2020.pdf 329 kB
Download this file (Quyet dinh BGD chong toi pham den 2020.pdf)Quyet dinh BGD chong toi pham den 2020.pdf 365 kB
Download this file (Quyet dinh 1501 TTCP.pdf)Quyet dinh 1501 TTCP.pdf 902 kB
Download this file (Quyet dinh 1042.TTg Thanh nien VN.pdf)Quyet dinh 1042.TTg Thanh nien VN.pdf 600 kB
Download this file (Quyet dinh 628 Qd-TTg.pdf)Quyet dinh 628 Qd-TTg.pdf 874 kB
Download this file (Quyet dinh 623. TTg phong chong toi phạm.pdf)Quyet dinh 623. TTg phong chong toi phạm.pdf 653 kB
Download this file (Quyet dinh 57.TTg. Chinh sach thanh nien TN.pdf)Quyet dinh 57.TTg. Chinh sach thanh nien TN.pdf 705 kB
Download this file (Quyet dinh 1656. Muc vay von hoc tap.pdf)Quyet dinh 1656. Muc vay von hoc tap.pdf 172 kB
Download this file (Quyet dinh 157 Vay von tin dung SV.doc)Quyet dinh 157 Vay von tin dung SV.doc 53 kB
Download this file (Quyet dinh 1423-2016 Nguoi nuoc ngoai.PDF)Quyet dinh 1423-2016 Nguoi nuoc ngoai.PDF 15349 kB
Download this file (Quyet dinh 733-2018 Quy che CTSV.PDF)Quyet dinh 733-2018 Quy che CTSV.PDF 5351 kB
Download this file (Quyet dinh 312-2016 Noi tru.PDF)Quyet dinh 312-2016 Noi tru.PDF 2212 kB
Download this file (Quyet dinh 108-2017 Xep loai khoa.PDF)Quyet dinh 108-2017 Xep loai khoa.PDF 8600 kB
Download this file (Quyet dinh 02-2017 Xep ren luyen.PDF)Quyet dinh 02-2017 Xep ren luyen.PDF 6859 kB
Download this file (Van hoa hoc duong nam 2014.doc)Van hoa hoc duong nam 2014.doc 75 kB
Download this file (Quy dinh Mot cua TDHHT.doc)Quy dinh Mot cua TDHHT.doc 82 kB
Download this file (Quy dinh HB tai tro.doc)Quy dinh HB tai tro.doc 36 kB
Download this file (QUY Che 1 Cua.doc)QUY Che 1 Cua.doc 79 kB
Download this file (Mot so dia chi HSSV can biet nam 2020.doc)Mot so dia chi HSSV can biet nam 2020.doc 29 kB
Download this file (KH 146-2018 GD tren moi truong mang.PDF)KH 146-2018 GD tren moi truong mang.PDF 3058 kB
Download this file (200909.DE.HSSV.BATGT.CV 133 v.v huong ung Cuoc thi trac nghiem Chung tay vi ATGT tren mang xa hoi VCNet.pdf)200909.DE.HSSV.BATGT.CV 133 v.v huong ung Cuoc thi trac nghiem Chung tay vi ATGT tren mang xa hoi VCNet.pdf 1202 kB
Download this file (200907.DI.QT.CV 320 v.v huong dan thuc hien che do BHYT cho HSSV nam hoc 2020 - 2021.pdf)200907.DI.QT.CV 320 v.v huong dan thuc hien che do BHYT cho HSSV nam hoc 2020 - 2021.pdf 1307 kB
Download this file (200907.DE.TCHC.UBNDT.CV 5947 v.v thuc hien KL cua TTCP tai cuoc hop Thuong truc CP ve phong chong dich Covid-19.pdf)200907.DE.TCHC.UBNDT.CV 5947 v.v thuc hien KL cua TTCP tai cuoc hop Thuong truc CP ve phong chong dich Covid-19.pdf 1387 kB
Download this file (200828.DI.TD.KH 58 v.v thi dua lap thanh tich chao mung ky niem 38 nam Ngay Nha giao Viet Nam.pdf)200828.DI.TD.KH 58 v.v thi dua lap thanh tich chao mung ky niem 38 nam Ngay Nha giao Viet Nam.pdf 1468 kB
Download this file (200828.DI.TD.KH 57 v.v phat dong phong trao thi dua nam hoc 2020-2021 (1).pdf)200828.DI.TD.KH 57 v.v phat dong phong trao thi dua nam hoc 2020-2021 (1).pdf 2083 kB
Download this file (TT27-NoiTru.doc)TT27-NoiTru.doc 146 kB
Download this file (TT27-ngoaitru.doc)TT27-ngoaitru.doc 51 kB
Download this file (Thong tu so 09_2016_TTLT-BGDDT-BTC-BLDTBXH_308405.pdf)Thong tu so 09_2016_TTLT-BGDDT-BTC-BLDTBXH_308405.pdf 11757 kB
Download this file (Phu luc thong ke cac van ban trien khai Tuan sinh hoat HSSV nam hoc 2020 2021.pdf)Phu luc thong ke cac van ban trien khai Tuan sinh hoat HSSV nam hoc 2020 2021.pdf 393 kB
Download this file (Phu luc 2TT03.doc)Phu luc 2TT03.doc 134 kB
Download this file (Phu luc 1TT03.doc)Phu luc 1TT03.doc 121 kB
Download this file (Huong dan Tuan SHCD nam hoc 2020 2021.pdf)Huong dan Tuan SHCD nam hoc 2020 2021.pdf 975 kB
Download this file (200915.DE.HSSV.BGDDT.CV 3431 v.v huong dan thuc hien nhiem vu GDCT va CTHSSV nam hoc 2020 - 2021.pdf)200915.DE.HSSV.BGDDT.CV 3431 v.v huong dan thuc hien nhiem vu GDCT va CTHSSV nam hoc 2020 - 2021.pdf 5607 kB
Download this file (2749-BGDĐT tuyen-truyen ATGT.pdf)2749-BGDĐT tuyen-truyen ATGT.pdf 5465 kB
Download this file (1832 - CV de an ho tro SV khoi nghiep.pdf)1832 - CV de an ho tro SV khoi nghiep.pdf 286 kB
Download this file (1230 KH ho tro SV khoi nghiep.pdf)1230 KH ho tro SV khoi nghiep.pdf 3445 kB
Download this file (642_CTrPH_BGDDT_TWDTN (1).PDF)642_CTrPH_BGDDT_TWDTN (1).PDF 2466 kB
Download this file (566-KH.BGDDT ATGT.PDF)566-KH.BGDDT ATGT.PDF 606 kB
Download this file (410 - QD-BGDDT Thuc hien QĐ 1501.doc)410 - QD-BGDDT Thuc hien QĐ 1501.doc 186 kB
Download this file (178-KH-BGDĐT Hoc tap HCM.pdf)178-KH-BGDĐT Hoc tap HCM.pdf 8045 kB
Download this file (27.CT-TTg Hoc tap HCM.pdf)27.CT-TTg Hoc tap HCM.pdf 287 kB
Download this file (16-TT-BGDT.Ren luyen SV.pdf)16-TT-BGDT.Ren luyen SV.pdf 400 kB
Download this file (10_2016_TT-BGDĐT Quy che CTSV.pdf)10_2016_TT-BGDĐT Quy che CTSV.pdf 444 kB
Download this file (2. AN TOAN MANG CHO HSSV (PGS.TS Tran Thanh Nam).pdf)2. AN TOAN MANG CHO HSSV (PGS.TS Tran Thanh Nam).pdf 8945 kB
Download this file (Nghi - dinh -80-CP chong bao luc hoc duong.pdf)Nghi - dinh -80-CP chong bao luc hoc duong.pdf 374 kB
Download this file (luat-thanh-nien-2020.pdf)luat-thanh-nien-2020.pdf 826 kB
Download this file (Luat-nghia-vu-quan-su-78-2015-QH13-moi-nhat (2).pdf)Luat-nghia-vu-quan-su-78-2015-QH13-moi-nhat (2).pdf 372 kB
Download this file (Luat sua doi bo sung Lua GDDH_ 34_2018_QH14.pdf)Luat sua doi bo sung Lua GDDH_ 34_2018_QH14.pdf 503 kB
Download this file (Luat Giao duc.pdf)Luat Giao duc.pdf 2620 kB
Download this file (Luat GD_So_44-2009-QH12.pdf)Luat GD_So_44-2009-QH12.pdf 199 kB
Download this file (Luat GD Dai hoc.doc)Luat GD Dai hoc.doc 253 kB
Download this file (Luat an toan thong tin manh so 86.pdf)Luat an toan thong tin manh so 86.pdf 2032 kB
Download this file (De an ho tro SV khoi nghiep TTCP.pdf)De an ho tro SV khoi nghiep TTCP.pdf 458 kB
Download this file (CT 31. TTCP tang cuong dao duc loi song cho HSSV.pdf)CT 31. TTCP tang cuong dao duc loi song cho HSSV.pdf 363 kB
Download this file (Chi_thi_05_CTTW_ve_hoc_tap_Ho_CHi_Minh_ngay_15_5_2016_.pdf)Chi_thi_05_CTTW_ve_hoc_tap_Ho_CHi_Minh_ngay_15_5_2016_.pdf 331 kB
Download this file (Bo Luat Hinh Su Sua doi 2017.pdf)Bo Luat Hinh Su Sua doi 2017.pdf 5196 kB
Download this file (Bo Luat Hinh Su 2005.doc)Bo Luat Hinh Su 2005.doc 1368 kB
Download this file (1155_Luat GD 2005.doc)1155_Luat GD 2005.doc 242 kB