folder Tài liệu tuần SHCD 2017

Documents

pdf 170103 02 QD ban hành Quy dinh danh gia ket qua ren luyen cua hoc sinh sinh vien he chinh quy Truong Dai hoc Ha Tinh (1) Popular

By 174 download

Download (pdf)

170103 02 QD ban hành Quy dinh danh gia ket qua ren luyen cua hoc sinh sinh vien he chinh quy Truong Dai hoc Ha Tinh (1).pdf

pdf 170222 24 KH trien khai thuc hien Quyet dinh so 1501 cua Thu tuong Chinh phu ve phe duyet De an Tang cuong giao duc ly tuong cach mang dao duc loi song cho thanh nien thieu nien va nhi dong

By

Download (pdf)

170222 24 KH trien khai thuc hien Quyet dinh so 1501 cua Thu tuong Chinh phu ve phe duyet De an Tang cuong giao duc ly tuong cach mang dao duc loi song cho thanh nien thieu nien va nhi dong....pdf

pdf 178 KH BGDĐT 17 Popular

By 133 download

Download (pdf)

178-KH-BGDĐT_17.pdf

document 22 2014 TT BGDDT Quy chế đào tạo trung cấp Popular

By 252 download

Download (doc)

22.2014.TT.BGDDT Quy chế đào tạo trung cấp.doc

pdf 27 signed Popular

By 118 download

document 3333 BGDĐT CTHSSV (2)

By 86 download

Download (doc)

3333_BGDĐT_CTHSSV (2).doc

pdf 751 signed Popular

By 103 download

pdf 80 signed

By 94 download

Download (pdf)

178-KH-BGDĐT_17.pdf

document BÀI CỦA PGS VÕ VĂN THẮNG Popular

By 140 download

Download (doc)

BÀI CỦA PGS VÕ VĂN THẮNG.doc

document CAC NGHI QUYET Popular

By 401 download

Download (xml)

CAC NGHI QUYET.xml

document Chien luoc phat trien thanh nien Viet Nam giai doan 2011 2020 so 2474 QĐ TTg Popular

By 274 download

Download (doc)

Chien luoc phat trien thanh nien Viet Nam giai doan 2011-2020 so 2474-QĐ-TTg.doc

pdf CHINH SACH VE HOAT DONG TINH NGUYEN DV THANH NIEN QD 57 TTG CP Popular

By 156 download

Download (pdf)

CHINH SACH VE HOAT DONG TINH NGUYEN DV THANH NIEN QD 57 TTG CP.pdf

document Chuong trinh hanh dong thuc hien chien luoc phat trien TNVN so 3704 QĐ BGDĐT Popular

By 197 download

Download (doc)

Chuong trinh hanh dong thuc hien chien luoc phat trien TNVN so 3704-QĐ-BGDĐT.doc

document CÔNG VĂN TRIỂN KHAI BHYT NĂM HỌC 2016 2017

By

Download (docx)

CÔNG VĂN TRIỂN KHAI BHYT NĂM HỌC 2016.2017.docx

document DINH HUONG VIEC LAM VA LUC LUONG LAO DONG Popular

By 190 download

Download (doc)

DINH HUONG VIEC LAM VA LUC LUONG LAO DONG.doc

document DU THAO CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2017 2018

By

Download (docx)

(DU THAO) CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2017-2018 (1).docx

document GIAO DUC DAO DUC LY TUONG CM CHO THANH NIEN Popular

By 307 download

Download (doc)

GIAO DUC DAO DUC LY TUONG CM CHO THANH NIEN.doc

document GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

By

Download (docx)

GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH.docx

document Hien phap nam 2013 Popular

By 136 download

Download (doc)

Hien phap nam 2013.doc

document Học tập và làm theo tam guong dao duc, phong cach HCM

By

Download (docx)

Học tập và làm theo.....docx