folder Tài liệu tuần SHCD 2016

Documents

pdf (DU THAO) CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2016 2017 (1)

By

Download (pdf, 306 KB)

(DU THAO) CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2016-2017 (1).pdf

document 22 2014 TT BGDDT Quy chế đào tạo trung cấp Popular

By 188 download

Download (doc, 197 KB)

22.2014.TT.BGDDT Quy chế đào tạo trung cấp.doc

document CAC NGHI QUYET Popular

By 289 download

Download (xml, 842 KB)

CAC NGHI QUYET.xml

document Chien luoc phat trien thanh nien Viet Nam giai doan 2011 2020 so 2474 QĐ TTg Popular

By 201 download

Download (doc, 110 KB)

Chien luoc phat trien thanh nien Viet Nam giai doan 2011-2020 so 2474-QĐ-TTg.doc

pdf CHINH SACH VE HOAT DONG TINH NGUYEN DV THANH NIEN QD 57 TTG CP Popular

By 110 download

Download (pdf, 705 KB)

CHINH SACH VE HOAT DONG TINH NGUYEN DV THANH NIEN QD 57 TTG CP.pdf

document Chuong trinh hanh dong thuc hien chien luoc phat trien TNVN so 3704 QĐ BGDĐT Popular

By 131 download

Download (doc, 95 KB)

Chuong trinh hanh dong thuc hien chien luoc phat trien TNVN so 3704-QĐ-BGDĐT.doc

document CÔNG VĂN TRIỂN KHAI BHYT NĂM HỌC 2016 2017

By

Download (docx, 24 KB)

CÔNG VĂN TRIỂN KHAI BHYT NĂM HỌC 2016.2017.docx

document DINH HUONG VIEC LAM VA LUC LUONG LAO DONG Popular

By 121 download

Download (doc, 43 KB)

DINH HUONG VIEC LAM VA LUC LUONG LAO DONG.doc

document GIAO DUC DAO DUC LY TUONG CM CHO THANH NIEN Popular

By 246 download

Download (doc, 140 KB)

GIAO DUC DAO DUC LY TUONG CM CHO THANH NIEN.doc

document GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

By

Download (docx, 58 KB)

GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH.docx

document Hien phap nam 2013

By 91 download

Download (doc, 222 KB)

Hien phap nam 2013.doc

pdf LUAT AN TOAN THONG TIN MANG SO 86 2015 QH13

By 95 download

Download (pdf, 1.98 MB)

LUAT AN TOAN THONG TIN MANG SO 86-2015-QH13.pdf

document Luat Giao duc 2005 Popular

By 107 download

Download (doc, 428 KB)

Luat-Giao-duc-2005.doc

pdf LUAT GIAO DUC DAI HOC 2012 Popular

By 115 download

Download (pdf, 331 KB)

LUAT GIAO DUC DAI HOC 2012.pdf

document LUAT NGHIA VU QUAN SU SO 78 2015 QH13 Popular

By 102 download

Download (doc, 139 KB)

LUAT NGHIA VU QUAN SU SO 78.2015.QH13.doc

pdf LUAT NGHIA VU QUAN SU SO 78 2015 QH13

By 84 download

Download (pdf, 1.61 MB)

LUAT NGHIA VU QUAN SU SO 78.2015.QH13.pdf

document Luat phong chong tac hai cua thuoc la so 09 2012 QH13 Popular

By 115 download

Download (doc, 117 KB)

Luat phong chong tac hai cua thuoc la so 09-2012-QH13.doc

document Luat sua doi bo sung mot so dieu cua Luat Giao duc nam 2009 So 44 2009 QH12 Popular

By 103 download

Download (doc, 76 KB)

Luat sua doi bo sung mot so dieu cua Luat Giao duc nam 2009_So_44-2009-QH12.doc

pdf Nghi dinh 136 ve chinh sach bao tro xa hoi Popular

By 138 download

Download (pdf, 1014 KB)

Nghi dinh 136 ve chinh sach bao tro xa hoi.pdf

pdf Nghi dinh ve thu quan ly hoc phi va che do chinh sach hssv NĐ 86 2015 Popular

By 196 download

Download (pdf, 603 KB)

Nghi dinh ve thu quan ly hoc phi va che do chinh sach hssv NĐ 86-2015.pdf