Kế hoạch tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng Tết Bunpimay Lào năm 2019

Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện
Ngày đăng
Tác giả: Nguyễn Viết Thừa Lượt xem: 368

KẾ HOẠCH

Tổ chức Liên hoan văn nghệ và Lễ buộc chỉ cổ tay chào mừng Tết cổ truyền Bunpimay

nước CHDCND Lào năm 2019

Thiết thực chào mừng Tết cổ truyền Bunpimay nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2019, Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức Liên hoan văn nghệ và Lễ buộc chỉ cổ tay, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm động viên tinh thần cho toàn thể Lưu học sinh Lào, đồng thời tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa Lưu học sinh Lào và sinh viên Việt Nam đang học tập tại trường;

- Tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường các hoạt động giao lưu, vun đắp thêm tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và CHDCND Lào.

            2. Yêu cầu

            Việc tổ chức phải diễn ra đúng phong tục, tập quán của người Lào với phương châm vui tươi, tiết kiệm, lành mạnh, đúng quy định của Nhà nước và của Nhà trường.

            II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN

1. Thời gian: 16h00’ ngày 10 tháng 4 năm 2019.

2. Địa điểm: Vòng xuyến trục đường chính khu nội trú - Cơ sở Cẩm Vịnh.

3. Thành phần: Khách mời, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, BTV Đoàn trường, BTK Hội Sinh viên, toàn thể Lưu học sinh Lào, đại diện sinh viên Việt Nam và các CLB - Đội - Nhóm.