SĐT: 0913.323.757
phongctcthssv@htu.edu.vn

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Thông báo về việc tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh" năm 2021
 
Thực hiện Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Quyết định số 2269/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện Chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2021; Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Tổ chức và Tổ thư ký Cuộc thi “Ý tưởng Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh” (Ban Tổ chức Cuộc thi);

Thực hiện Kế hoạch số 1017/KH-BTCCT ngày 14/7/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2021 và Quyết định số 1018/QĐ-BTCCT ngày 14/7/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2021;

Để đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh và tổ chức thành công Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2021, Ban Tổ chức Cuộc thi kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh quan tâm, tích cực triển khai tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi, đồng thời động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có ý tưởng, dự án dự án khởi nghiệp sáng tạo đăng ký tham gia cuộc thi với các nội dung chính như sau:

1. Đối tượng dự thi

a) Các tổ chức, tác giả, nhóm tác giả, doanh nghiệp (trừ người nước ngoài) có ý tưởng, sản phẩm, dự án khởi nghiệp sáng tạo được triển khai và phát triển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

b) Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian đăng ký hoạt động không quá 05 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

c) Mỗi tác giả, nhóm tác giả, tổ chức, doanh nghiệp (gọi tắt là tác giả dự thi) có thể tham gia một hay nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo. Mỗi nhóm cá nhân không quá 5 thành viên.

2. Lĩnh vực dự thi

Tác giả dự thi có thể đăng ký ý tưởng, sản phẩm, dự án khởi nghiệp sáng tạo thuộc tất cả các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được hình thành và triển khai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh mà pháp luật không cấm.

3. Hồ sơ và thời hạn đăng ký dự thi

3.1. Hồ sơ dự thi:

Hồ sơ dự thi gồm 02 bộ bản giấy và 01 bản điện tử (hồ sơ bản điện tử gửi qua mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ), được trình bày bằng Tiếng Việt, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, không tẩy xóa, đánh máy trên khổ giấy A4, bao gồm:

a) Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu (Mẫu ĐK-1A; ĐK-1B);

b) Thuyết minh sản phẩm, dự án khởi nghiệp theo mẫu (Mẫu DA-01);

c) Sản phẩm mô hình, bản vẽ, phim ảnh, tài liệu,… kèm theo (nếu có);

3.2. Thời hạn đăng ký và địa chỉ nhận hồ sơ:

a) Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ dự thi: từ 08 giờ 00, ngày 19/7/2021

Thời gian kết thúc nhận hồ sơ dự thi: trước 17 giờ 00, ngày 11/10/2021

b) Địa chỉ nhận hồ sơ:

Ban Tổ chức Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh năm 2021

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh - Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức

Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành

Địa chỉ: Số 142 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại: 02393.858865 / 0975577477 (chuyên viên phụ trách)

Mẫu hồ sơ dự thi và thông tin các văn bản liên quan về Cuộc thi được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh tại địa chỉ: http://skhcn.hatinh.gov.vn/khcn/portal/folder/nam-2021-1

Ban Tổ chức Cuộc thi trân trọng thông báo./.