SĐT: 0913.323.757
phongctcthssv@htu.edu.vn

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Sổ tay bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học.

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, nhằm bảo đảm an toàn khi tổ chức hoạt động giáo dục, đào tạo trực tiếp tại các cơ sở giáo dục phù hợp với tình hình dịch COVID-19 và góp phần giảm thiểu những tác động tiêu cực của dịch bệnh, duy trì việc dạy và học trong các cơ sở giáo dục, ngày 27 tháng 01 năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành Quyết định số 406/QĐ-BGDĐT về việc “Phê duyệt Sổ tay bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học” trên cơ sở sửa đổi, bổ sung từ cuốn sổ tay được ban hành theo Quyết định số 3822/QĐ-BGDĐT ngày 23/11/2020.

Tài liệu này cung cấp các nội dung cơ bản nhất, ngắn gọn, cập nhật liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học trên cơ sở các hướng dẫn chung của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục Đào tạo và Tổ chức Y tế thế giới.

Xem Quyết định phê duyệt Sổ tay bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 TẠI ĐÂY