SĐT: 0913.323.757
phongctcthssv@htu.edu.vn

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV

 

QUY TRÌNH

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN

 MỤC ĐÍCH

Nhằm kiểm soát hoạt động đánh giá kết quả rèn luyện cho HSSV hàng k ỳ, hàng năm tại Trường Đại học Hà Tĩnh.

  1. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng cho toàn thể HSSV hệ chính quy đang học tập tại Trường Đại học Hà Tĩnh.

  1. NỘI DUNG QUY TRÌNH
  2. Đánh giá kết quả rèn luyện HSSV từng học kỳ, năm học và toàn khoá 

Nội dung chi tiết tải về qt_xlrlhssv.pdf