SĐT: 0913.323.757
phongctcthssv@htu.edu.vn

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Cách đây 76 năm, ngày 19/8/1945 đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam như một dấu mốc son chói lọi đánh dấu một kỷ nguyên mới ra đời. Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á được thành lập, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Sau thành công của Cách mạng Tháng Tám, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ Lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân, đồng bào và nhân dân thế giới: nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (Nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do, dân chủ. Từ đó, ngày 2/9 hàng năm là Ngày Quốc khánh của nước ta.

Thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là nguồn sức mạnh to lớn, là tiền đề quan trọng để dân tộc ta, cùng với khí thế và sức mạnh dân tộc đã liên tiếp giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại, đánh thắng chủ nghĩa thực dân, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nhìn lại 76 năm qua, Đảng ta luôn đặt nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân lên hàng đầu, điều đó được khẳng định qua những thành tựu to lớn trong 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, đã làm cho thế và lực của nước ta ngày càng lớn mạnh, cơ sở vật chất, kỹ thuật của nền kinh tế được tăng cường, môi trường hòa bình hợp tác đa phương hóa được mở rộng ổn định, đó là cơ hội lớn để chúng ta tạo ra những bước phát triển mới trong việc hội nhập kinh tế quốc tế, đưa nước ta đứng ngang với các nước trên thế giới.

Kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chúng ta càng hiểu rõ giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà Cách mạng tháng Tám đã mang lại; nhận thức đầy đủ trách nhiệm của các thế hệ hôm nay và mai sau trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá của Cách mạng tháng Tám, của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 76 năm qua vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.