SĐT: 0913.323.757
phongctcthssv@htu.edu.vn

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày Quốc khánh Nước CHDCND Lào (02/12/1975 - 02/12/2020); 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020), Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho Lưu học sinh Lào đang học tập tại trường.

UBND TỈNH HÀ TĨNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH
 
Số: 78/KH-TĐHHT
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 11 năm 2020
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho Lưu học sinh Lào
chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày Quốc khánh Nước CHDCND Lào
(02/12/1975 - 02/12/2020)
 

      Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày Quốc khánh Nước CHDCND Lào (02/12/1975 - 02/12/2020); 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020), Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho Lưu học sinh Lào đang học tập tại trường, kế hoạch cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày Quốc khánh Nước CHDCND Lào (02/12/1975 - 02/12/2020);

- Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020);

- Kịp thời động viên tinh thần cho toàn thể Lưu học sinh Lào; đồng thời tăng cường các hoạt động giao lưu, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa các Lưu học sinh Lào với sinh viên Việt Nam đang học tập tại trường;

- Tạo sân chơi lành mạnh, góp phần nâng cao thể chất, tinh thần cho Lưu học sinh Lào đáp ứng yêu cầu học tập và rèn luyện.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động phải được tổ chức bài bản, đúng với thuần phong mỹ tục của người Lào, của pháp luật Việt Nam và các quy định của Nhà trường;

- Các hoạt động phải được tổ chức với phương châm vui tươi, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, thu hút được đông đảo Lưu học sinh Lào tham gia;

- Các đơn vị liên quan trong toàn trường triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch, chủ động phối hợp, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động đạt kết quả cao nhất.

II. THI GIAN VÀ ĐỊA ĐIM

1. Giải bóng đá, bóng chuyền

Thời gian: Dự kiến Khai mạc vào hồi 15h00’ ngày 14/11/2020 và Bế mạc vào hồi 16h30’ ngày 27/11/2020 (Sẽ có giấy mời cụ thể gửi sau).

Địa đim: Sân cỏ nhân tạo Trường Đại học Hà Tĩnh - Cơ sở Cẩm Vịnh.

2. Liên hoan văn ngh và trao giải các giải thể thao

Thi gian: 15h00’ ngày 28/11/2020

Địa đim: Hội trường tầng 2 - Tòa nhà 15 tầng.

III. T CHC THC HIN

1. Phòng Công tác Chính tr - HSSV

- Chủ trì, tham mưu kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày Quốc khánh Nước CHDCND Lào (02/12/1975 - 02/12/2020);

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Ban Cán sự Lưu học sinh Lào và các đơn vị liên quan chuẩn bị các tiết mục văn nghệ (thi lượng khong 90 phút), kiểm tra, rà soát và tổng duyệt trước 17h00’ ngày 27/11/2020;

        - Chuẩn bị maket và các điều kiện đảm bảo khác để tổ chức chương trình liên hoan văn nghệ và trao giải các giải thể thao;

- Lập dự trù kinh phí và hoàn thành các thủ tục thanh, quyết toán sau khi chương trình kết thúc;

- Tham mưu Quyết định thành lập Ban tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ và thể dục thể thao;

- Lập danh sách khách mời ngoài trường và in giấy mời.

2. Phòng QLKH - ĐN - TT

        Cử cán bộ quay video, chụp ảnh tất cả các hoạt động để làm tư liệu và viết tin, bài đăng website.

3. Phòng T chc - Hành chính

        - Gửi giấy mời cho đại biểu ngoài trường;

- Chuẩn bị khăn trải bàn, hoa để bản, biển đại biểu, nước uống cho đại biểu tại chương trình liên hoan văn nghệ và trao giải các giải thể thao;

- Cử 02 nữ lễ tân hỗ trợ công tác lễ tân cho chương trình liên hoan văn nghệ;

          - Thông báo trên lịch tuần của nhà trường về chương trình, thời gian, địa điểm và thành phần tham gia.

4. Phòng Kế hoch - Tài chính

Chuẩn bị kinh phí để tổ chức thực hiện các nội dung theo kế hoạch.

5. Phòng Qun tr

- Cử cán bộ kỹ thuật chuẩn bị hệ thống điện, âm thanh, ánh sáng tại Hội trường tầng 2 - Tòa nhà 15 tầng;

- Cử 03 cán bộ bảo vệ hỗ trợ công tác an ninh cả phía trong và ngoài Hội trường tại thời điểm diễn ra chương trình liên hoan văn nghệ và trao giải các giải thể thao.

6. B môn Giáo dc Th cht

Cử giảng viên điều hành các trận đấu ở vòng bán kết và chung kết của các giải thể thao (Sẽ có lịch cụ thể gửi sau).

7. Các khoa

- Mỗi khoa chuẩn bị 01 băng rôn chào mừng với nội dung: “Chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày Quốc khánh Nước CHDCND (02/12/1975 - 02/12/2020)”;

- Thông báo và điều động tất cả Lưu học sinh Lào tham gia cổ vũ các trận đấu của giải thể thao và tham gia chương trình liên hoan văn nghệ và trao giải các giải thể thao;

        - Cử Trợ lý Công tác sinh viên quản lý, theo dõi sinh viên của khoa mình trong suốt thời gian của chương trình liên hoan văn nghệ và trao giải các giải thể thao.

8. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên

- Phối hợp với Phòng Công tác Chính trị - HSSV và các đơn vị liên quan để tổ chức tốt các nội dung theo kế hoạch;

- Xây dựng kịch bản và cử 02 MC (01 nam và 01 nữ) dẫn toàn bộ chương trình liên hoan văn nghệ và trao giải các giải thể thao;

- Cử sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác tổ chức các hoạt động khi cần thiết.

          Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày Quốc khánh Nước CHDCND Lào, Nhà trường đề nghị các đơn vị được phân công nhiệm vụ nghiêm túc thực hiện.

         Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, xin vui lòng liên hệ Phòng Công tác Chính trị - HSSV (Tầng 4 - Tòa nhà 15 tầng) hoặc đồng chí Bùi Ngọc Anh - Điện thoại: 0913.323.757, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it../.

Nơi nhận:
- Hiệu trưởng;
- Các Phó Hiệu trưởng;
- Các đơn vị liên quan;
- Đoàn Thanh niên;
- Hội Sinh viên;
- Lưu: VT, CTCTHSSV.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
Đã ký
 
Trần Thị Ái Đức